Presentació

ACCIONS # 15, # 17, # 19, # 20, # 21 DEL PLA NACIONAL DE L'ESCOLA DIGITAL ACCIONS PER MILLORAR LES COMPETÈNCIES DIGITALS DE L'ALUMNE MITJANÇANT MÈTODES D'ENSENYAMENT INNOVADORS

AVÍS n. de 21 de juny de 2019

El projecte educatiu “Net-Work in school” és la realització del que es descriu a “Accions per a la millora de les competències digitals dels alumnes (Avís 20769 de 2019)”.

La idea promou en clau smart la cultura digital en la perspectiva holística de l’aprenentatge.

L’aprenentatge immersiu en situació implica l’àmbit cognitiu i emocional i vincula les competències bàsiques amb les digitals i emprenedores, estimulant la curiositat i les passions com a focus estratègic de motivació. El desenvolupament harmònic del pensament computacional i la creativitat digital s’empelta en la trama de les competències bàsiques. Es promou la innovació metodològica mitjançant l’ús efectiu dels recursos de què disposen les escoles, amb kits didàctics i ICT snelle.

El seu objectiu és el desenvolupament del pensament computacional i la creativitat digital, en continuïtat vertical entre els diferents ordres i graus escolars.

La creació d’un currículum vertical, referit al desenvolupament del pensament computacional i la creativitat digital, implica posar la programació al centre del procés educatiu i és una eina transversal que afavoreix el desenvolupament lògic del pensament.

El projecte degudament integrat a les diferents disciplines deixarà espai a la creativitat dels alumnes que donaran vida a diferents productes utilitzant tant eines digitals com software i aplicacions de simulació, o kits de robòtica educativa per experimentar directament, amb concrecions realitzades, allò que és prèviament simulat.

L’ apprendimento immersivo in situazione coinvolge la sfera cognitiva ed emotiva e riannoda le competenze di base con quelle digitali e imprenditoriali, sollecitando curiosità e passioni come fulcro strategico della motivazione. Lo sviluppo armonico del pensiero computazionale e della creatività digitale, si innesta in modo traversale sulla trama delle competenze base. L’innovazione metodologica è promossa attraverso l’utilizzo efficace delle risorse di cui le scuole dispongono, con noleggio di Kit didattici e ICT snelle.

Ha come obiettivo lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale, anche in continuità verticale fra i diversi ordini e gradi di scuola.

La realizzazione di un curriculum verticale, riferito allo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale comporta il mettere al centro del percorso la programmazione e si pone come strumento trasversale, favorendo lo sviluppo logico del pensiero.

Il progetto opportunamente integrato nelle varie discipline lascerà spazio alla creatività degli studenti che daranno vita a diversi prodotti utilizzando sia strumenti digitali che sw e applicativi di simulazione, oppure kit di robotica educativa per sperimentare direttamente quanto simulato e vederlo concretamente realizzato.

Il progetto si svilupperà in quattro percorsi che potranno essere indipendenti o integrati tra di loro; ogni scuola potrà scegliere autonomamente quale o quali percorsi realizzare.

GAMIFICATION

Disseny, estructura i implementació de les fases necessàries per a la creació d'un videojoc

CODING i ROBÒTICA

Integració robòtica -storytelling- amb el projector interactiu. El projecte preveu la creació d'un recorregut (disciplinari o transversal) que es realitzarà a través de la metodologia de l’storytelling. Un projector interactiu permetrà visualitzar un entorn virtual en el qual aquesta narració es transformarà en un itinerari geolocalitzat. Un robot-avatar programat adequadament guiarà l'exploració de l'entorn creat permetent la superposició real i virtual.

VIRTUAL BIOGRAPHY

Viatge a les biografies de les dones de la ciència mitjançant la creació de cronologies interactives i multimèdia, creades per equips de treball femenins, també en RA i RV

EL VLOG

El blog que es converteix en un vlog: els grups de treball crearan un repositori dels artefactes creats, col·locant-los dins d'una plataforma adequadament personalitzada i en un canal dedicat on es penjaran els vídeos enregistrats durant la realització del treball.